Андрей Тихомиров "Меру-Уралске планине?"

Мера у ведизму-брахманизму-индуизму сматра се светом планином у центру Земље, око које се окрећу планете. Научно, у древним митовима, где се помиње планина Меру, могли су се одразити стварни подаци који су повезани са географијом земље. Планина Меру може бити Уралска планина која одваја Европу од Азије.

date_range Год издания :

foundation Издательство :Автор

person Автор :

workspaces ISBN :

child_care Возрастное ограничение : 12

update Дата обновления : 10.07.2023

Меру-Уралске планине?
Андрей Тихомиров

Мера у ведизму-брахманизму-индуизму сматра се светом планином у центру Земле, око коjе се окреhу планете. Научно, у древним митовима, где се помине планина Меру, могли су се одразити стварни подаци коjи су повезани са географиjом земле. Планина Меру може бити Уралска планина коjа одваjа Европу од Азиjе.

Андрей Тихомиров

Меру-Уралске планине?
Меру у ведизму-брахманизму-индуизму сматра планина у центру Земле, око коjе се окреhу планете. На овоj планини стоjи Шива, коjи подржава и повезуjе землу и Небо. На Меру се налазе станишта богова. У "Махабхарати" Меру jе планинска земла са врховима све до неба, описуjе земле коjе леже на Севри иза Хималаjа: гребени Тибета и Памира, пустине Средне Азиjе, непроходне шуме, поларна подручjа и Арктички феномени попут фиксне Поларне звезде, звезде коjе не излазе или залазе, веh се окреhу у хоризонталноj равни, завршаваjуhи сваки своj круг за 24 сата, високо стабилно сазвежhе Велике медведице, сунце коjе излази само jедном годишне, дан и ноh, шест месеци, Поларна светлост, област Дугог мрака. А на ивици ове области се налази планина Меру, чиjи jе северни нагиб Обала млечног мора.

Са научне тачке гледишта, у древним митовима су се могли одразити стварни подаци коjи су повезани са географиjом земле. Планина Меру може бити Уралска планина коjа одваjа Европу од Азиjе. Млечно море Северни ледени океан. Многе рибе имаjу брачну одеhу током мриjеста, неке рибе за мриjест иду од мора до Риjека (лосос, jесетра) или од Риjека до мора (риjечна jегула). Кисел од речи кислый, то jест у овом случаjу мешана супстанца од млека и икра, прикована на обалу. На пример, на западну обалу Норвешке сваке године се за икрометане приближаваjу огромни jата харинге. Свака женка jе харинга uамиjа до 50 хилада jаjа. Мушкарци иду за женкама и мачу млеко. Током икрометана, вода на обали Норвешке постаjе скоро бела. Заиста " млечно море…"Још би! На краjу краjева, сва харинга коjа одговара обалама носи са собом 32 милиона центиметара млека и кавиjара. Невероватну количину Норвешке харинге тешко jе замислити. Кретане у пространству Атлантика jата харинге наjвеhе jе преселене живих биhа од свих познатих икада на свету. У Норвешкоj се харинга не назива "чудо мора".

Научно разматране древних митова и прича.

Речи " Шива "са санскрта дословно значе"благонаклоно, приjателско". Шива jе jедан од главних богова у индуизму, коjи заjедно са Брахмом и Вишном чини Свету Троjицу Тримурти (од санскрита три лика). Брахма jе бог Стварана у хиндуизму. Према jедноj верзиjи, реч потиче од наjстариjе индоариjске речи, што значи "расти, повеhавати се, подизати". Вишну (од санскрита продируhи у све, свеобухватни). У образу Шиве су се споjиле представе древних Индоевроплана о низу наjстариjих племенских божанстава, коjа оличаваjу истовремено разорне и стваралачке силе природе, оваj дуализам се може пратити како у различитим природним катаклизмама – молнама, пожарима, землотресима, тако и у обнавлану природе, обнавлану и стварану поволних услова за живот луди и целог живог света. Тако jе Шива био приказан као многолик, многорук, са треhим оком, погледом коjи jе могао да опече свет (То су муне), са вратом плавим од отрова коjи jе пио да би спасао свет. То jест, Шива jе антропоморфно створене чиjи jе цил да се жртвуjе, али да спаси свет и човечанство. Његова слика изазива многе аналогиjе са другим спасителима. Богови коjи "живе" у планинама су луди са различитим способностима. Узвишености, брда, планине, планински масиви (наjпознатиjи Олимп, Арарат, Сион, Фудзиама) од древних времена обожавали су се, на нима су се одржавале све врсте религиозних акциjа приносили су се жртве, запалили ватру, сматрало се да то наводно умилостива бога, потиче од ловачких навика да се храни дивлач. Људи су бежали на планинским врховима од поплава, развиjали системе наводнавана (након топлена леда и снега са врхова планина су се сливали ручиhи и реке, односно формирали су се природни системи наводнавана), касниjе jе изградна пирамида значила управо планине, као симбол власти, jер су се на врховима планина стварале прве цивилизациjе, било jе боле посматрати околину, могуhе неприjателе. Наjбола наjвиша места на планинама била су одвоjена за племиhе и свештенике. Под богом су се схватале различите реке, jезера, мора, небо и други обjекти, природни феномени клизишта, землотреси, поплаве, пожари, као и звери, птице, инсекти, билке, дрвеhе. Стварале су се и синкретичке форме глава jедне животине, тело друге. Поjавили су се и антропогени облици у облику човека. У робовласничком добу, под видом несуствуjуhег бога, почели су да се поjавлуjу свештеници-хипнотизери, коjи су постали први робовласници (господари), коjи су путем усаhивана и хипнозе успоставили своjу теократску власт над суплеменцима, претвараjуhи их у послушне робове, што се наставла и данас. Меhутим, свештеници су сматрали да их наводно води сам бог, jер су се нихово знане и физичке могуhности веома разликовале од обичних луди. У част, свештеници-екстрасенси су осетливо осеhали промене природних услова и то су користили, сматрали су да jе то де од нареhена "над", у ствари, то jе чисто физиолошка особина организма. Научно jе доказано да су неки преосетливи луди у стану да непогрешиво предвиде промену времена и вибрациjа земле; то jе због присуства абнормалног хемоглобина са драматично сманеном растворливошhу; како се влажност ваздуха повеhава, црвене крвне hелиjе ових луди се деформишу, циркулациjа крви jе отежана и jавлаjу се болови, попут барометра коjи предвиhа долазак киша, захлаhене или загреване, као и подрхтаване, што jе заузврат повезано са развоjем планинске болести (полиглобулиjа или полицитемиjа, – повеhане броjа црвених крвних зрнаца или црвених крвних зрнаца у jединици запремине крви), живели су у планинама и постали "богови небесници".

Слика Шиве коjа подржава и повезуjе землу и Небо има аналог и у древногрчкоj митологиjи, то су Атланта, Титани коjи држе небески свод на раменима.

Древни митови на оваj начин, у баjковито-религиозном облику, говоре нам стварне догаhаjе. Уралске планине на северу излазе на обалу Северног леденог океана, али се визуелно не завршаваjу тамо, прелазе у снежне врхове, коjи могу служити као нека врста наставка Уралских планина. Због сталне промене нивоа океана, повезане или са загреванем, или са хлаhенем, мена се и сам пеjзаж обале океана. Планине на обали могу или се пенати или спуштати. Подаци из 2013.године. Териториjа Русиjе jе допунена новим острвом. На обали Јакутиjе откривено jе раниjе непознато острво. Случаjно су га приметили посаде два хеликоптера коjи су летели изнад Лаптевог мора. Како кажу географи, землиште од неколико стотина квадратних метара могло се поjавити jош пре пола века. Откривачи су веh смислили име острва. Усред Арктичког океана откривено jе мистериозно острво. О томе да jе овде копно, чланови две посаде хеликоптера Ми-26 нису ни знали. На налаз jе случаjно наишао, и изненаhене ниjе било граница. На краjу краjева, на мапи света практично нема белих мрла. … Географи даjу овом феномену научно обjашнене. Острво се налази у греду Новосибирских острва недалеко од Столбовог и Белковског. Овде jе средином прошлог века са лица земле избрисано неколико делова земле. То jе било због уништена ледене и землане основе… Научници кажу да jе, упоредо са уништенем, могуh и обрнути процес. Резултат jе ново острво… Нестаjане и поjава нових делова копна усред мора указуjе на високу активност геолошких процеса. Према мишлену неких истраживача, судбина несталих острва могла jе да схвати и мистериозну землу Санникова. Климат у подручjу Северног пола ниjе увек био хладан, и вероватно су постоjала друга острва, што jе jош почетком XIX века приметио трговац Јаков Санников. Краjем XIX века, "землу Санникова" jе на карту нанео поларни истраживач е.Тол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69427612&lfrom=174836202) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Все книги на сайте предоставены для ознакомления и защищены авторским правом